دارای رتبه 2 از شورای عالی انفورماتیک   -   دارای پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صنعت ، معدن و تجار ت   -   دانش بنیان
۵۷۶۹۵۰۰۰-٠٢١